EMORI — Mobīlā lietotne, kā emociju regulāciju rīks, mentālās veselības uzlabošanai

Klients: Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Stradiņa Universitāte, Ventspils Augstskola

Autors: Ričards Znutiņš-Znutāns

Projekta apraksts:

Emociju regulācijas prasmes ir saistītas ar psihisko veselību, kas ir labklājības stāvoklis, kurā cilvēks realizē savas spējas – tiek galā ar stresu, strādā produktīvi un sniedz ieguldījumu sabiedrībā. Vājas emociju regulācijas prasmes pasliktina arī psihiskās palīdzības sniedzēju nepieejamība, kā arī nansiāli, teritoriāli un sociāli apstākļi, tostarp COVID-19, karš un citi notikumi. Pasaulē vērojams mobilo lietotņu aktualitātes un efektivitātes pieaugums psihiskās veselības uzlabošanā. EMORI ļauj lietotājam izvērtēt savas emociju regulācijas prasmes, saņemt rezultātus, pildīt praktiskus uzdevumus ar mākslā balstītām metodēm, attīstot prasmi emocijas izturēt, pieņemt vai apvaldīt. Ik dienas izmantojot garastāvokļa novērotāju, ir iespējams mācīties emocijas atpazīt un nosaukt vārdā. Vienlaicīgi lietotne ir pētniecības platforma, kas ļauj iegūt un analizēt datus par Latvijas iedzīvotāju emociju regulācijas prasmēm.

Project description:

Emotion regulation skills are related to mental health, which is a state of well-being in which a person realizes their abilities – coping with stress, working productively, contributing to society. Weak emotion regulation skills are also worsened by the unavailability of psychiatric care providers, nancial, territorial, and social circumstances, as well as COVID-19, war, etc. There is a growing global presence of mobile applications in improving mental health. EMORI allows the user to evaluate their emotion regulation skills, get results, perform practical tasks with art-based methods, and develop the ability to withstand, accept or control emotions. The user can learn to recognize and name emotions by using a mood observer every day. At the same time, the application is a research platform that allows to obtain and analyse data about the emotional regulation skills of the Latvian population.