Rīgas drosmes un prieka vasara / Riga's Summer of Courage and Joy

Klients: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Autors: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Komunikācijas un Zīmola pārvalde

Projekta apraksts:

Drosmes un prieka vasara aicināja pilsētas iedzīvotājus uz jauna formāta pilsētas svētkiem. Ierasto 3 dienu festivāla vietā norisinājās saturiski un stratēģiski pamatoti pasākumi 2 mēnešu garumā. Programma veicināja iedzīvotāju saliedētību un piederības sajūtu savai pilsētai, kā arī mainīja tās tradīcijas un attiecības ar saviem iedzīvotājiem. Vasaras komunikācijas projekts krāšņā un pārliecinošā veidā nodeva šīs programmas vērtības un pasākumu informāciju, izmantojot gan tipiskus formātus un simbolus, gan pilsētai drosmīgākus risinājumus. Darba unikalitāte un nozīmība raksturojama ar to, ka pirmo reizi Rīgas vēsturē par pilsētas svētku saturu un komunikāciju domāts vienoti un tas darīts sadarbībā ar dažādu nozaru māksliniekiem, par atskaites punktu izvirzot nozaru starptautiskās aktualitātes. Tāpat komunikācija neaprobežojās ar pilsētai ierastajiem kanāliem un tā vietā tos papildināja ar pilsētas noformējumu, daļa kura bija funkcionāli pilsētvides objekti, kas izmantojami atkārtoti.

Project description:

The summer of courage and joy invited the city's residents to a new format of city celebration. Instead of the usual 3- day festival, meaningful and strategically based events took place over a period of 2 months. The program promoted the sense of belonging to their city and changed its traditions and relations with its residents. To convey the values and information of this project, we chose both typical formats and symbols, as well as bolder solutions for the city. The uniqueness and significance of the work can be characterized by the fact that, for the first time in the history of Riga, the content and communication of the city's festivities have been thought of in a unified manner and done in collaboration with artists from various industries. Likewise, communication was not limited to using the usual channels but was also implemented in the city's design with functional urban objects that could be reused.