E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas navigācija

Klients: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Autors: H2E

Projekta apraksts:

Navigācijas stratēģijas veidošanā kā metode izmantota provokācija, lai mijiedarbotos ar lietotājiem un radītu iesaistošu pieredzi. Ne tikai navigēt, bet arī mudināt kritiski domāt. Mērķauditorija ir Z- paaudze, kas tiek dēvēta par “vientuļāko paaudzi” un kas augstu novērtē godīgu attieksmi. 

Vieta – tranzītzonas/koridori no stundām brīvajā laikā ir kā saruna, kurā skolēniem tiek uzdoti atvērti jautājumi un gaidītas viņu atbildes. 

Mērķis – stimulēt patstāvīgu domāšanu, palīdzēt apzināties novada mantojumu un lepoties ar malēnieša identitāti. 39 brīvas rokas sienas zīmējumi un saistošie teksti veidoti saskaņā ar skolā pasniegtajiem mācību priekšmetiem un izvietoti pamīšus ar funkcionālo navigāciju, veidojot neformālu un iedvesmojošu vidi.

Project description:

In creating the wayfinding strategy, we used provocation as a method to interact with users and create an engaging experience. We not only help them to find their way, but also encourage them to think critically. The target audience is Generation Z, which is known as the “loneliest generation” and highly appreciates an attitude characterized by integrity. 

Place – during breaks between classes, transit zones/corridors are akin to a conversation in which pupils are asked open questions which then space for answers. 

The objective is to stimulate independent thinking, help schoolkids to appreciate local heritage and take pride in their identity as malēnieši. 39 wall drawings done by hand and texts have been created in line with the subjects taught at the school, and are positioned alternately with the functional wayfinding, creating an informal and inspiring environment.