Tikai saknes neatdod

Klients: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Autors: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Komunikācijas un Zīmola pārvalde

Projekta apraksts:

Rīgas pilsētas komunikācija valsts svētku mēnesī apvieno Latvijas valsts karogu stāstus no dažādiem privātiem un vēsturiskiem avotiem un politiski represētā dzejnieka Knuta Skujenieka dzejas rindas. Blakus dzejas rindām par iekšējo brīvību, kas jāuztur pašiem un neatkarīgi no ārējiem apstākļiem jākopj, apkopoti stāsti ar mūsu karoga sargātājiem — cilvēkiem, kuri nebrīves gados ir slēpuši, glabājuši, izārdījuši, un paņēmuši sev līdzi izsūtījumā Latvijas karogu, tādējādi kļūstot arī par Latvijas sargātājiem. Vienam otru papildinot, šie divi stāsti veido metaforisku brīvības pīni.

Project description:

During the month of national holidays, Riga's communication combines the stories of Latvian national flags from various private and historical sources and and lines of poetry of the politically repressed poet Knuts Skujenieks. Next to the lines of poetry about inner freedom which must be maintained by oneself and nurtured regardless of external circumstances, stories are collected about the guardians of our flag - people who, during the years of captivity, hid, kept, dismantled, and took the Latvian flag with them in exile, thus also becoming guardians of Latvia. Complementing each other, these two stories form a metaphorical braid of freedom.